Laboratorium badawcze farb i dyspersji polimerów

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą uśmiechy do Twoich drzwi, radość w sercu, miłość i wzajemne spotkania w przyjaciół i rodziny
WITAMY NA STRONIE LABORATORIUM SPEKTROCHEM
WYKONUJEMY OBSZERNE BADANIA FARB, LAKIERÓW, POWŁOK
DYSPONUJEMY NOWOCZESNYM ZAPLECZEM BADAWCZYM
PRZYGOTOWUJEMY FORMULACJE WRAZ Z WYNIKAMI BADAŃ
SYNTEZUJEMY ZAAWANSOWANE DYSPERSJE POLIMEROWE
WYKONUJEMY BADANIA DYSPERSJI POLIMERÓW

Nasza oferta

 • Wiedza o surowcach i recepturach

  Wiedza o surowcach i recepturach

  Każda farba dyspersyjna, lakier, tynk oraz grunt zawiera dyspersję polimerową – produkt syntezy chemicznej, który pozostaje stabilny dzięki szeregowi zjawisk fizycznych, takich jak napięcie powierzchniowe. Małe rozmiary cząstek dyspersji polimerowych, różnorodność stosowanych do ich syntezy surfaktantów sprawia, że są one bardzo wrażliwe na zmiany napięcia powierzchniowego, zaburzenia efektu koalescencji i inne zjawiska wywoływane przez środki pomocnicze i inne składniki receptur.

  01Przy takim zaawansowaniu oferowanych na rynku dyspersji polimerów i ich różnorodności wymagana jest równie zaawansowana wiedza w obszarze ich zastosowania. Dzisiaj technolog musi posiadać wiedzę nie tylko o tym jak sformułować recepturę, ale również jak nie wpłynąć negatywnie stosowanymi w układzie surowcami na zachowanie się dyspersji polimerowej.

  Brak odpowiedniej wiedzy o surfaktantach obecnych w dyspersji polimerowej, napięciu powierzchniowym, właściwości cząstek polimeru może skutkować nie tylko zmianami lepkości w czasie przechowywania farby czy tynku. O wiele gorszy może być w skutkach wpływ np. niewłaściwie dobranego odpieniacza, który wpłynąć może na zmianę wytrzymałości powłoki, koalescentu, który w temperaturze np. 6°C pomoże uformować powłokę, ale w temperaturze 10°C spowoduje drastyczny wzrost chłonności wody powłoki, lub chociażby niewłaściwie dobrana frakcja napełniaczy, która w połączeniu z rozkładem wielkości cząstek nie da odpowiednio szczelnej powłoki np. w foliach w płynie.

  03Sterowanie jakością otrzymywanych farb dyspersyjnych jest również możliwe za pomocą odpowiednio dobranej dyspersji polimerowej, budowy oraz frakcji uziarnień napełniaczy – dzięki zależnościom PVC (stężenia objętościowego pigmentów i napełniaczy), CPVC (krytycznego PVC) oraz rozkładu wielkości cząstek dyspersji polimerowej. Korzystając z wiedzy o tych zależnościach można podwyższać krycie powłok bez dodatku bieli tytanowej lub zwiększać wytrzymałość na szorowanie bez zwiększania ilości dyspersji polimerowej w układzie.

  Płowienie powłok farb fasadowych czy też wypraw tynkarskich nie jest związane tylko z pigmentami zastosowanymi do kolorowania. Oparty na podstawie badań dobór dyspersji polimerowej nie posiadającej migrujących surfaktantów i resztek inicjatora po polimeryzacji pozwala na stosowanie pigmentów organicznych i kolorowanie nimi farb i tynków fasadowych bez ryzyka przedwczesnego spłowienia powłoki.

  Dostarczanie takiej wiedzy jest przedmiotem naszej działalności. Wykonujemy skomplikowane badania i analizy dyspersji rynkowych, wdrażamy na światowe rynki dyspersje opracowane w naszym laboratorium, a także wykonujemy szereg badań aplikacyjnych opierając się o najnowsze metody badawczo-analityczne.

  Specjaliści w naszym laboratorium zajmują się zarówno zastosowaniami dyspersji polimerowych w układach farb, lakierów i tynków, ale również prowadzą syntezy i analizy dyspersji polimerów, dzięki czemu mają wiedzę o ich składzie i kompatybilności z różnymi surowcami, np. środkami pomocniczymi, ich grupami funkcyjnymi, itp.

  Zapoznaj się z naszą ofertą. Jest ona unikatowa w skali Polski oraz Europy.

 • Badania laboratoryjne

  Badania laboratoryjne

  W laboratorium Spektrochemu wykonywane są badania farb, lakierów, ich powłok, a także tynków dyspersyjnych, gruntów, szpachlówek oraz dyspersji polimerów i innych surowców do produkcji rozmaitych produktów powłokowych.

  Wykonujemy badania parametrów farb, tynków, powłok celem określenia właściwości, jak również badania porównawcze (np. produktów rynkowych), badania właściwości użytkowych, a także oceny zgodności z normami i innymi dokumentami odniesienia.

  W zakresie wykonywanych przez nas badań jest ponad 60 metod znormalizowanych, które służą m.in. do określania:

  • właściwości podstawowych, np. gęstość, pH, zawartość substancji nielotnych, temperatura zapłonu, odporność na zamrażanie i rozmrażanie, czas wypływu, stopień roztarcia, i inne
  • zmian pod wpływem starzenia, np. badania w komorach starzeniowych – przyspieszone działanie czynników atmosferycznych, symulacja promieniowania przez szybę (badania powłok wewnętrznych), cykliczne warunki starzeniowe (zmienna wilgotność, temperatura, nasłoniecznienie, nadeszczanie, mróz, itp.),
  • barwy i krycia, np. pomiar współrzędnych barwy i połysku, zmiany barwy i połysku (np. po ekspozycji w komorach), krycie jakościowe i ilościowe powłok białych, kolorowych, na mokro, na sucho, retencja zabrudzeń, pomiar białości i zażółcenia, itp.
  • właściwości fizykomechanicznych, np. odporność na szorowanie, odporność na zarysowanie, uderzenie, określenie elastyczności, twardości, przyczepności (siatka nacięć oraz pull-off), bloking, badanie tendencji do wybłyszczania się powłok ściennych, plamoodporność, przepuszczalność wody i pary wodnej, itp.
  • własności reologicznych, np. pomiar lepkości kinematycznej, dynamicznej oraz pozornej (Brookfield), tendencja do chlapania podczas malowania wałkiem, odporność na ściekanie, rozlewność, itp.
  • odporności na ciecze: zanurzenie w wodzie, zanurzenie w innych cieczach, chemoodporność, plamienie, itp.

  Wykonujemy bardzo szeroki zakres badań dyspersji polimerowych pod kątem oznaczenia m.in.:

  • zawartości monomerów resztkowych
  • identyfikacji składu dyspersji polimerowej
  • minimalnej temperatury tworzenia filmu
  • kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego
  • lepkości, pH, gęstości, zawartości substancji nielotnych, potencjału redoks
  • stabilności mechanicznej i chemicznej
  • tworzenia się piany
  • rozkładu wielkości cząstek
  • krzywej koalescentowej
  • chłonności wody przez film dyspersyjny
  • kompatybilności dyspersji z różnymi surowcami
  • twardości filmu
  • odporności dyspersji na zamrażanie i rozmrażanie
  • i innych

  Badamy również tynki dyspersyjne na zgodność z normą PN-EN 15824:2010, określamy właściwości mas tynkarskich dyspersyjnych, jak również wypraw tynkarskich, m.in., przyczepność, absorpcję wody, przepuszczalność pary wodnej, elastyczność, odporność na starzenie w przyspieszonych warunkach atmosferycznych, odporność na uderzenie i inne.

  W laboratorium wdrożony jest system zarządzania jakością, zaś badania wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami z wykorzystaniem najnowszej aparatury badawczej. Każda próbka trafiająca do naszego laboratorium jest kodowana dla zapewnienia poufności i bezstronności w wykonywaniu badań. Wyniki badań przedstawiamy w postaci oficjalnych sprawozdań z badań laboratoryjnych w języku polskim lub angielskim.

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą badań laboratoryjnych.

 • Projekty badawcze

  Projekty badawcze

  W Spektrochemie realizowane są projekty badawcze, z których 100% zostaje wdrożonych do produkcji na rynku w Polsce oraz zagranicą. Realizowane przez nas projekty badawcze dotyczą opracowania nowych produktów, modyfikacji już istniejących lub opracowania prototypu dla potrzeb dalszego rozwoju projektów w szerszej skali.

  Często jesteśmy również jednym z podwykonawców w dużych projektach badawczych, w których opracowanie materiałów powłokowych stanowi część projektu.

  Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych projektów zrealizowanych w latach poprzednich, a także realizowanych obecnie z naszymi Klientami z Polski oraz zagranicy.

  Synteza dyspersji polimerów styrenowo-akrylowych i czysto-akrylowych standardowych, core-shell oraz samosieciujących (projekt zakończony)

  W ramach projektu zostało opracowanych 17 dyspersji polimerowych do różnych zastosowań, począwszy od spoiw do nano-gruntów, przez standardowe spoiwa dyspersyjne do farb i tynków fasadowych, po zaawansowane samosieciujące dyspersje core-shell do zastosowań w budownictwie oraz na drewno. W ramach projektu opracowano kompleksową syntezę, technologię oczyszczania z wolnych monomerów oraz wykonano szereg badań aplikacyjnych. Dyspersje opracowane w ramach projektu zostały wdrożone do produkcji.

  Modyfikacja systemu renowacji dachów z papy (projekt zakończony)

  W ramach projektu zmodyfikowano istniejący system renowacji dachów z papy, w którym zastosowano zaawansowane technologicznie dyspersje polimerowe samosieciujące oraz zmieniono układ napełniaczy i środków pomocniczych dla optymalnego wykorzystania zależności PVC/CPVC/PSD. System po modyfikacji został wdrożony do produkcji w Polsce i jest stosowany na dachach wymagających renowacji.

  Opracowanie wodorozcieńczalnego lakieru dyspersyjnego tworzącego powłokę identyczną jak lakiery „nitro” (projekt w trakcie realizacji)

  W ramach projektu zostanie opracowana dyspersja polimerowa o zaawansowanych właściwościach tworzenia filmu, zamykania powierzchni oraz właściwościach optycznych i odpornościowych, jak dotychczas stosowane szkodliwe lakiery nitrocelulozowe. Opracowywany nowy lakier zapewniać będzie takie samo wykończenie i właściwości powłoki lecz bez emisji szkodliwych substancji, z bardzo niską zawartością VOC.

  Specjalistyczny grunt do wzmacniania obiektów zabytkowych (projekt zakończony)

  Opracowano technologię syntezy dyspersji polimerowej kationowej o nano-rozmiarach cząstek, której docelowym przeznaczeniem była produkcja gruntu do wzmocnienia konstrukcji Złotego Domu Nerona w Rzymie. W ramach przeprowadzonych badań aplikacyjnych dyspersja znalazła również inne zastosowania, m.in. do produkcji gruntów na bardzo silnie chłonne i porowate podłoża. Dyspersja jest nadal produkowana.

  Farby fasadowe nie przyjmujące zabrudzeń o ponad 15 letniej żywotności koloru (projekt w trakcie realizacji)

  Projekt w ramach którego powstanie specjalistyczna baza do kolorowania pastami pigmentowymi na bazie pigmentów organicznych, która dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych spoiw polimerowych, środków pomocniczych oraz zależności pomiędzy PVC/CPVC/PSD, będzie tworzyła powłoki nie przyjmujące zabrudzeń i trwałe kolory w okresie ponad 15 lat.

  Przełożenie badań starzeniowych na rzeczywistą eksploatację (projekt w trakcie realizacji)

  W ramach projektu zostanie opracowany nowy i zmodyfikowany istniejący program badań w komorach, pozwalający na pełne przełożenie cykli w warunkach przyspieszonych (sztucznych) na warunki naturalnie występujące w warunkach klimatu polskiego. Pomoże to odpowiednio dobierać okres ekspozycji w komorach starzeniowych względem rzeczywistej oczekiwanej trwałości powłok.

  System renowacji starych tynków elewacyjnych za pomocą zaawansowanej farby dyspersyjnej fasadowej (projekt w trakcie realizacji)

  W ramach projektu zostanie opracowany system z farbą dyspersyjną fasadową pozwalającą na wydłużenie okresu odporności biologicznej powłoki na starych tynkach dyspersyjnych, których powierzchnia jest porośnięta przez mikroorganizmy. W ramach projektu powstanie system do kompleksowego wykonania prac renowacyjnych.

  System na mokre podłoża do renowacji murów w piwnicach (projekt w trakcie realizacji)

  Dostępne na rynku powłoki farb dyspersyjnych wymagają suchego podłoża. W odpowiedzi na problem mokrych ścian w piwnicach, w ramach projektu powstanie system wraz z farbą dyspersyjną umożliwiający aplikację na mokre niedokładnie przygotowane podłoża. W ramach systemu opracowane zostaną również grunty i środki odkażające.

  Wodorozcieńczalny system na metal w kategorii C-5I (projekt w trakcie realizacji)

  Opracowany zostanie system powłokowy do malowania konstrukcji stalowych oparty w pełni na spoiwach dyspersyjnych wodorozcieńczalnych, gwarantujący ochronę w najwyższej kategorii korozyjności C-5I.

  Farby lateksowe, ceramiczne, plamoodporne do wnętrz (projekt zakończony)

  W ramach projektu zostały opracowane formulacje farb lateksowych do malowania wnętrz cechujące się zróżnicowaną wytrzymałością na szorowanie, kryciem, białością, a także odpornością na powstawanie plam, środki dezynfekcyjne, itp. W ramach projektu opracowano farby ceramiczne, z napełniaczami importowanymi z USA zapewniających właściwości antyrefleksyjne, a także zwiększające krycie.

 • Synteza dyspersji polimerów

  Synteza dyspersji polimerów

  W laboratorium Spektrochemu prowadzimy badania nad nowymi typami dyspersji polimerowych służących jako spoiwa w wysokiej jakości ekologicznych farbach, lakierach, tynkach i gruntach dyspersyjnych. Dobieramy surfaktanty, układy inicjujące, sposoby oczyszczania produktu po polimeryzacji, a także wbudowujemy w polimer nowoczesne monomery funkcyjne.

  04Otrzymywane przez nas dyspersje polimerowe stanowią standardowe typy o homogennej morfologii, jak również syntezujemy dyspersje o złożonej morfologii „core-shell” z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów prowadzenia polimeryzacji. Prowadzimy dyspersji samosieciujących, homopolimerów octanu winylu, kopolimerów octanu winylu, kopolimerów akrylowych, o standardowych rozmiarach cząstek, jak również nano-dyspersji polimerów do sporządzania gruntów głębokopenetrujących.

  Wraz z syntezami wykonujemy szereg badań aplikacyjnych otrzymanych dyspersji polimerów, a same syntezy zawsze są u nas ukierunkowane na opracowanie dyspersji do konkretnych zastosowań. Wykonujemy zaawansowane analizy fizykochemiczne dyspersji polimerów, surowców do ich produkcji (surfaktantów, inicjatorów, monomerów, itp.) korzystając z najnowszej aparatury badawczej według międzynarodowych standardów.

  Wynikiem naszych syntez jest blisko 30 dyspersji polimerów wdrożonych do produkcji na całym świecie. Dyspersje te są zróżnicowane pod względem składu, zastosowania oraz właściwości jakie można uzyskać z ich użyciem. Naszą przewagą jest 100% wiedza o tych dyspersjach, dzięki czemu możemy w pełni pomóc w ich zastosowaniu w konkretnych układach.

  Posiadając tak szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie dyspersji polimerów oferujemy również szereg usług aplikacyjnych dla producentów farb, lakierów i tynków dyspersyjnych poszukujących optymalnych rozwiązań dla swoich produktów. Wykonujemy badania i analizy dyspersji polimerów z rynku, określamy ich możliwości zastosowania w różnych układach, prowadzimy badania porównawcze, itp.

  Współpracujemy z producentami surowców do polimeryzacji emulsyjnej oraz producentami dyspersji polimerów z całego świata.

 • Optymalizacja produkcji

  Optymalizacja produkcji

  Optymalizacja kosztu wsadu surowcowego do receptur farb czy tynków to konieczność przy stale rosnących cenach surowców i innych kosztach produkcji. Zmniejszenie ilości dyspersji, bądź zastosowanie gorszej jakości bieli tytanowej… to nie jest optymalizacja. Potanić wyrób można stosując tzw. extendery bieli tytanowej, ale ich zastosowanie nie dość, że nie daje odpowiednich efektów krycia, to jeszcze wpływa w wielu przypadkach na obniżenie wytrzymałości powłoki na szorowanie.

  Dzieje się tak dlatego, że podmiana np. 20% ilości bieli tytanowej o charakterystycznej morfologii zostaje zastąpiona zupełnie innym napełniaczem o innej budowie i uziarnieniu, a zatem inaczej łączącym się z obecną w układzie dyspersją polimerową (jej rozkładem wielkości cząstek). Zaburzone zostaje również szereg zależności, m.in. współczynnik Q = PVC/CPVC, a także zależność CPVC od rozkładu wielkości cząstek napełniaczy.

  02Taką optymalizację pod kątem zachowania krycia z jednoczesnym zejściem z ilością bieli tytanowej w układzie można przeprowadzić opierając się o wyniki badań przeprowadzonych w Spektrochemie. Polega ona na zastosowaniu dyspersji polimerowej o odpowiednim rozkładzie wielkości cząstek, który będzie współpracował z napełniaczami i bielą tytanową mimo częściowego obniżenia jej ilości z receptury, a także z zachowaniem właściwości wytrzymałościowych dzięki zachowaniu stabilności między zależnościami PVC/CPVC/rozkład wielkości cząstek polimeru. Na zdjęciu przedstawiamy efekt takich modyfikacji. Zdjęcia po lewej i prawej przedstawiają powłoki ze zmniejszoną ilością bieli tytanowej – po prawej -20% bieli bez extendera, po lewej -20% z extenderem , zaś w środku z zastosowaną modyfikacją Spektrochemu w zakresie zmiany dyspersji na odpowiedni rozkład wielkości cząstek.

  To nie jedyne modyfikacje receptur jakie przeprowadzamy celem zoptymalizowania relacji ceny do jakości dla produktów dyspersyjnych. Przeprowadzamy tzw. audyt receptury, w którym analizujemy na podstawie badań laboratoryjnych, które z surowców można zoptymalizować dla zachowania lub podwyższenia jakości bez zwiększania kosztu wytworzenia istniejącego produktu dyspersyjnego.

  Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy pełną poufność w zakresie przekazywanych nam danych o surowcach i recepturach.

 • Seminaria Spektrochemu

  Seminaria Spektrochemu

  Zapraszamy do udziału w tegorocznej Jubileuszowej X edycji Seminarium Spektrochemu – konferencji dla technologów przemysłu farb i tynków dyspersyjnych!

  X Seminarium Spektrochemu odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 r w Czeladzi w Hotelu Szafran****

  Podczas tegorocznej edycji przedstawimy ciekawe wyniki badań na tematy związane z obróbką powierzchniową bieli tytanowej i wpływem na trwałość powłok, koalescentami w powłokach na drewno, modyfikowaniem czasu otwartego w sezonie letnim i jesienno-zimowym, a także omówimy wpływ napełniaczy i włókien na zwiększanie właściwości powłok dyspersyjnych.

  Program, wszelkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.spektrochem24.pl

 • Szkolenia i warsztaty

  Szkolenia i warsztaty

  W oparciu o nasza wiedzę i doświadczenie zarówno w syntezie dyspersji polimerów, ich zastosowaniu w układach farb, lakierów i tynków, jak również w formułowaniu receptur i wykonywaniu badań i analiz laboratoryjnych organizujemy szkolenia dla pracowników działów R&D producentów farb, lakierów i tynków dyspersyjnych.

  Poniżej zamieszczamy harmonogram planowanych szkoleń w 2018 roku:

  Dyspersje polimerowe w ceramicznych farbach lateksowych odpornych na plamy

  Termin: 18-19 kwiecień 2018 liczba godzin: 2 x 8 h Koszt szkolenia: 2.000 PLN +VAT

  Zakres tematyczny: Przedstawienie wyników badań Spektrochemu na temat selekcji dyspersji polimerów, ustalenia zależności PVC/CPVC/PSD (stężenia obj. pigmentów/krytycznego stężenia obj./rozkładu wielkości cząstek) i rodzaju środków pomocniczych dla uzyskania właściwości plamoodpornych powłok farb do wnętrz. Omówienie selekcji napełniaczy ceramicznych oraz metodyki badawczej dla oceny plamoodorponości i odporności na środku dezynfekcyjne.

  Formułowanie receptur niepłowiejących powłok farb i tynków fasadowych

  Termin: 16-17 maj 2018 liczba godzin: 2 x 8 h Koszt szkolenia: 2.000 PLN +VAT

  Zakres tematyczny: Omówienie wyników badań zależności składu surowcowego od rodzaju użytych past pigmentowych dla uzyskania wyższej odporności na płowienie powłok fasadowych. Przedstawienie wyników badań rzeczywistego wpływu pigmentów organicznych w relacji do składu dyspersji polimerowych i omówienie rzeczywistego powodu płowienia elewacji opartych na pigmentach organicznych. Przedstawienie zasad formułowania receptur, prowadzenia selekcji surowców i wykonywania badań starzeniowych w oparciu o znormalizowane metody badawcze w komorach Q-Sun i Q-UV.

   

  Organizujemy również szkolenia warsztatowe (praktyczne) polegające na selekcji surowców, przygotowaniu próbek, przebadaniu i omówieniu wniosków.

  Szkolenia warsztatowe (praktyczne) odbywają się w laboratorium Klienta lub w laboratorium Spektrochemu (w zależności od możliwości w danym terminie z uwagi na wykonywane prace w laboratorium). Szkolenia warsztatowe organizowane są w terminie uzgodnionym z Klientem.

   

  Uwaga. Podane terminy mogą ulec zmianie.

Wiedza o surowcach i recepturach

Każda farba dyspersyjna, lakier, tynk oraz grunt zawiera dyspersję polimerową – produkt syntezy chemicznej, który pozostaje stabilny dzięki szeregowi zjawisk fizycznych, takich jak napięcie powierzchniowe. Małe rozmiary cząstek dyspersji polimerowych, różnorodność stosowanych do ich syntezy surfaktantów sprawia, że są one bardzo wrażliwe na zmiany napięcia powierzchniowego, zaburzenia efektu koalescencji i inne zjawiska wywoływane przez środki pomocnicze i inne składniki receptur.

01Przy takim zaawansowaniu oferowanych na rynku dyspersji polimerów i ich różnorodności wymagana jest równie zaawansowana wiedza w obszarze ich zastosowania. Dzisiaj technolog musi posiadać wiedzę nie tylko o tym jak sformułować recepturę, ale również jak nie wpłynąć negatywnie stosowanymi w układzie surowcami na zachowanie się dyspersji polimerowej.

Brak odpowiedniej wiedzy o surfaktantach obecnych w dyspersji polimerowej, napięciu powierzchniowym, właściwości cząstek polimeru może skutkować nie tylko zmianami lepkości w czasie przechowywania farby czy tynku. O wiele gorszy może być w skutkach wpływ np. niewłaściwie dobranego odpieniacza, który wpłynąć może na zmianę wytrzymałości powłoki, koalescentu, który w temperaturze np. 6°C pomoże uformować powłokę, ale w temperaturze 10°C spowoduje drastyczny wzrost chłonności wody powłoki, lub chociażby niewłaściwie dobrana frakcja napełniaczy, która w połączeniu z rozkładem wielkości cząstek nie da odpowiednio szczelnej powłoki np. w foliach w płynie.

03Sterowanie jakością otrzymywanych farb dyspersyjnych jest również możliwe za pomocą odpowiednio dobranej dyspersji polimerowej, budowy oraz frakcji uziarnień napełniaczy – dzięki zależnościom PVC (stężenia objętościowego pigmentów i napełniaczy), CPVC (krytycznego PVC) oraz rozkładu wielkości cząstek dyspersji polimerowej. Korzystając z wiedzy o tych zależnościach można podwyższać krycie powłok bez dodatku bieli tytanowej lub zwiększać wytrzymałość na szorowanie bez zwiększania ilości dyspersji polimerowej w układzie.

Płowienie powłok farb fasadowych czy też wypraw tynkarskich nie jest związane tylko z pigmentami zastosowanymi do kolorowania. Oparty na podstawie badań dobór dyspersji polimerowej nie posiadającej migrujących surfaktantów i resztek inicjatora po polimeryzacji pozwala na stosowanie pigmentów organicznych i kolorowanie nimi farb i tynków fasadowych bez ryzyka przedwczesnego spłowienia powłoki.

Dostarczanie takiej wiedzy jest przedmiotem naszej działalności. Wykonujemy skomplikowane badania i analizy dyspersji rynkowych, wdrażamy na światowe rynki dyspersje opracowane w naszym laboratorium, a także wykonujemy szereg badań aplikacyjnych opierając się o najnowsze metody badawczo-analityczne.

Specjaliści w naszym laboratorium zajmują się zarówno zastosowaniami dyspersji polimerowych w układach farb, lakierów i tynków, ale również prowadzą syntezy i analizy dyspersji polimerów, dzięki czemu mają wiedzę o ich składzie i kompatybilności z różnymi surowcami, np. środkami pomocniczymi, ich grupami funkcyjnymi, itp.

Zapoznaj się z naszą ofertą. Jest ona unikatowa w skali Polski oraz Europy.

Badania

 • Podstawowe
  Podstawowe
  Podstawowe

  Podstawowe

  Badania podstawowe wykonuje się przed nałożeniem wyrobów powłokowych do dalszych badań, a także w celu określenia właściwości podawanych w kartach technicznych lub kartach charakterystyki.

  gęstość ISO 2811-1 pozostałość na sicie PN-81/C-81505
  stopień roztarcia ISO 1524 identyfikacja polimeru w farbie lateksowej ASTM D 3168
  temperatura zapłonu ISO 3680
  odporność na zamrażanie ISO 1147 osadzanie się pigmentów ASTM D 869
  substancje nielotne ISO 3251 stabilność farb w czasie magazynowania ASTM D 1309

  ASTM D 1849

  pH ISO 976
  czas wypływu ISO 2431
  sprawdzenie i przygotowanie próbek ISO 1513
 • Starzeniowe
  Starzeniowe
  Starzeniowe

  Starzeniowe

  Badania starzeniowe wykonywane są w nowoczesnych komorach do symulacji przyspieszonego działania czynników atmosferycznych. Komory starzeniowe w naszym laboratorium wyposażone są w opcje symulacji operacji słonecznej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jak również nadeszczanie i kondensację pary wodnej.

  w komorze z lampami ksenonowymi (napromieniowanie i nadeszczanie) ISO 16474-2

  ISO 4892-2

  w komorze z lampami fluorescencyjnymi UV

  (napromieniowanie, kondensacja i nadeszczanie)

  ISO 16474-3

  ISO 4892-3

  w komorze UV powłok na drewno EN 927-6
  w komorze z kondensacją pary wodnej ISO 6270-1 i ISO 6270-2
  na koncentratorze na pustyni w Arizonie ISO 877-3
 • Barwa i krycie
  Barwa i krycie
  Barwa i krycie

  Barwa i krycie

  Badania optyczne powłok wykonuje się celem określenia konkretnych właściwości wizualnych przy użyciu przyrządów pomiarowych lub w celu wykazania zmian, np. po badaniach starzeniowych w komorach.

  współrzędne barwy

  (L* a* b*)

  ISO 7724-1

  ISO 7724-2

  współczynnik kontrastu powłoki ISO 3906
  zmiana odcienia barwy DE

  + skala szara

  ISO 7724-3

  EN 20105-A02

  krycie powłoki w funkcji wydajności ISO 6504-3
  połysk ISO 2813 krycie na mokro ASTM D 5007
  białość i zażółcenie ASTM E 313 krycie podczas malowania wałkiem ASTM D 5150
  retencja zabrudzeń powłok fasadowych (dirt pick-up) ASTM D 3719

  ASTM D 3258

  akceptacja i rozwój koloru ASTM D 5326
 • Fizyko-mechaniczne
  Fizyko-mechaniczne
  Fizyko-mechaniczne

  Fizyko-mechaniczne

  Badania fizykomechaniczne obejmują oznaczenia wykonywane na powłokach celem wykazania ich parametrów wytrzymałościowych, również po badaniach starzeniowych.

  czas schnięcia ISO 9117 szorowanie – liczba cykli DIN 53778 cz.2
  grubość powłoki ISO 2808 szorowanie – ubytek grubości ISO 11998
  kondycjonowanie powłok EN 1062-11 szorowanie – klasyfikacja EN 13300
  twardość metodą ołówkową ISO 15184 szorowanie – szczotka nylonowa ASTM D 2486
  twardość metodą wahadłową ISO 1522 plamoodporność powłok ASTM D 3450
  odporność na zarysowanie ISO 1518 tendencja do wybłyszczania się ASTM D 6736
  zginanie na cylindrach ISO 1519 przepuszczalność pary wodnej ISO 7783
  zginanie na stożku ISO 6860 przepuszczalność wody EN 1062-3
  przyczepność – siatka nacięć ISO 2409 bloking ASTM D 4946
  przyczepność – pull-off ISO 4624 ścieralność ASTM D 968
  odporność na uderzenie ISO 6272-1
 • Reologiczne
  Reologiczne
  Reologiczne

  Reologiczne

  Badania właściwości płynięcia oraz zachowania się farb i lakierów podczas stosowania (aplikacji, rozlewania, mieszania, pompowania, itp.)

  lepkość met. Brookfielda ISO 2555 rozlewność PN-89/C-81507
  lepkość dynamiczna ISO 3219 ściekalność ASTM D 4400
  czas wypływu (standardowy) ISO 2431 tendencja do chlapania podczas malowania wałkiem ASTM D 4707
  czas wyplywu (kubek Forda) ASTM D 1200
 • Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze
  Odporność na ciecze

  Odporność na ciecze

  Badania odporności na ciecze wykonuje się dla powłok narażonych na działanie wody, detergentów, benzyny, np. powłok na podłogach, do basenów, zbiorników, itp.

  odporność na wodę ISO 2812 odporność na detergenty ASTM D 2248
  nasiąkliwość PN-76/C-81521 odporność na środki gospodarstwa domowego ASTM D 1308
  odporność na benzynę ASTM D 2792 odporność na rozpuszczalniki ASTM D 5402
 • Badania tynków
  Badania tynków
  Badania tynków

  Badania tynków

  Badania wypraw tynkarskich cienkowarstwowych opartych o spoiwa mineralne oraz organiczne (tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikonowo-silikatowe)

  przepuszczalność pary wodnej i opór dyfuzyjny ISO 7783
  absorpcja wody EN 1062-3
  adhezja EN 1542
  trwałość (mrozoodporność) EN 13687-3
  odporność na uderzenie młotkiem Barronie PN-B-10106:1997
  trwałość barwy w komorze z lampą ksenonową ISO 16747-2
  trwałość barwy w komorze z lampami UV ISO 16474-3
  lepkość pozorna tynku (masy gotowej) ISO 2555
  pH masy tynkarskiej ISO 976
  retencja zabrudzeń (dirt pick-up) ASTM D 3719

  ASTM D 3258

  Elastyczność wyprawy tynkarskiej EN ISO 1519
 • Ocena zgodności
  Ocena zgodności
  Ocena zgodności

  Ocena zgodności

  Wykonujemy oceny zgodności wyrobów malarskich i mas tynkarskich z normami przedmiotowymi. Przeprowadzamy również klasyfikacje wg norm europejskich. Zapytaj również o inne normy.

  Farby do elewacji PN-C-81913:1998 Emalie celulozowe PN-C-81605:1997
  Farby do wnętrz PN-C-81914:2002 Emalie ftalowe PN-C-81607:1998
  Klasyfikacja farb do wnętrz EN 13300 Emalie chlorokauczukowe PN-C-81608:1998
  Klasyfikacja farb do elewacji EN 1062-1 Emalie poliwinylowe PN-C-81609:2002
  Farby i impregnaty wodorozcieńczalne PN-C-81906:2003 Impregnaty ochronno-dekoracyjne PN-C-81753:2002
  Tynki na spoiwach organicznych PN-EN 15824:2017-07 Lakiery ftalowe PN-C-81800:1998
  Systemy na drewno EN 927 Lakiery nitrocelulozowe PN-C-81801:1997
  Lakiery wodorozcieńczalne PN-C-81802:2002 Lakiery do łodzi PN-C-81150:1997
  Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81907:2003 Lakiery poliuretanowe jednoskładnikowe PN-C-81922:2004
  Farby i emalie termoodporne PN-C-81918:2002 Farby alkidowe (ftalowe) PN-C-81901:2002
  Farby krzemianowo-cynkowe PN-C-81919:2002 Farby poliwinylowe PN-C-81903:2002
  Farby na powierzchnie ocynkowane PN-C-81920:2002 Farby alkidowe styrenowane PN-C-81904:2001
  Farby akrylowe rozpuszczalnikowe PN-C-81921:2004 Farby chlorokauczukowe PN-C-81910:2002
  Emalie poliuretanowe PN-C-81935:2001 Farby epoksydowe chemoodporne PN-C-81911:1997
  Lakiery epoksydowe PN-C-81923:2004 Farby epoksydowe do zbiorników PN-C-81912:1997
  Emalie epoksydowe do zbiorników na prod. spoż. PN-C-81931:1997 Farby epoksydowe do czasowej ochrony PN-C-81917:2001
  Emalie epoksydowe chemoodporne PN-C-81932:1997

   

 • Analizy dyspersji polimerów
  Analizy dyspersji polimerów
  Analizy dyspersji polimerów

  Analizy dyspersji polimerów

  Wykonujemy badania i analizy dyspersji polimerowych pod kątem:

  • sprawdzenia zgodności ze specyfikacją dostawy
  • określenia przydatności do określonej aplikacji (np. do farb zewnętrznych, membran wodoszczelnych, farb lateksowych, gruntów, tynków np. akrylowych, silikonowych, silikatowych oraz innych wyrobów dyspersyjnych)
  • składu chemicznego, identyfikacji dyspersji z nieznanego pochodzenia,
  • doboru dyspersji zamiennej oraz określenia wpływu dyspersji na właściwości wyrobów finalnych
  Minimalna temperatura tworzenia filmu (MFFT) ISO 2115 lub PN-C-89415:1990
  Temperatura zeszklenia (Tg) metodą DSC ISO 11357-2
  Skład dyspersji polimerowej metoda HPLC oraz metoda FT-IR
  Rozkład wielkości cząstek (Zestasizer Nano) Metoda DLS
  Monomery resztkowe (chromatografia gazowa) EN ISO 13741-2
  Substancje nielotne w dyspersji EN ISO 3251 lub EN 827
  Liczba milirównoważników (MEQ) EN ISO 15880
  Zawartość koagulatu i grubego ziarna ISO 4576
  pH dyspersji polimerowej ISO 976 i ISO 1148
  Lepkość pozorna (Brookfield) ISO 2555
  Lepkość dynamiczna (reometr) EN ISO 3219
  Gęstość dyspersji polimerowej ISO 8962
  Tworzenie się piany PN-C-89451:1998
  Stabilność mechaniczna PN-C-89413:1989
  Napięcie powierzchniowe ISO 1409
  Kąt zwilżania filmu dyspersyjnego
  Stabilność na zamrażanie i rozmrażanie ISO 1147
  Twardość filmu w czasie sieciowania EN ISO 1522 lub EN 15184
  Potencjał redoks dyspersji polimerowej
  Water uptake filmu dyspersyjnego
  Sporządzenie krzywej koalescentowej
  Zdolność do konsolidacji podłoża (dyspersje do gruntów)
  Kompatybilność dyspersji polimerowej z innymi surowcami układu
  Kompleksowe badanie wpływu dyspersji polimerowej na właściwości wyrobów – wg ustaleń indywidualnych
  Kompleksowa charakterystyka dyspersji EN ISO 7143

O nas

SPEKTROCHEM to laboratorium badawczo-rozwojowe działające na rynku w Polsce oraz międzynarodowo oferując kompleksowe usługi badawcze dla sektora Polymers, Paints & Coatings.

Posiadamy ponad 10 lat doświadczenia badawczo-wdrożeniowego w obszarze farb, lakierów, tynków i innych produktów wodorozcieńczalnych dyspersyjnych, jak i w syntezie dyspersji polimerów stosowanych do produkcji dyspersyjnych produktów chemii budowlanej.

Nasi Klienci otrzymują profesjonalną obsługę w zakresie badań laboratoryjnych, receptur, doradztwa oraz szkoleń technologicznych.

Gwarancją jakości naszych usług są:

 • wysokiej klasy specjaliści
 • najnowocześniejsza aparatura badawcza
 • międzynarodowy standard badań laboratoryjnych

 

Referencje

Artur zaszczepił we mnie inne podejście do chemii i recepturowania. Dziękuję!
Jego szeroka wiedza i nieszablonowe podejście do problemu zawsze stanowią duże wsparcie. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, czasem potrzeba jedynie więcej pracy i czasu…
Monika Wawrzak-Bęben
PPG, Wrocław
Z Arturem Pałaszem współpracuję od kliku lat. Od naszego pierwszego spotkania jestem pod dużym wrażeniem ogromnej wiedzy Artura na temat surowców i niuansów technologii produkcji farb oraz powłok. Szczególnie warte podkreślenia jest zaangażowanie Artura w rozwój nowych technologii oraz pasja dzielenia się swoją wiedzą z innymi.
Małgorzata Gawryś
3M Poland Sp. z o. o
Artura, właściciela firmy Spektrochem poznałem kilka lat temu kiedy pierwszy raz dowiedziałem że jest ktoś kto udziela wsparcia w zakresie technologii, moja wiedza o produktach z zakresu rozpuszczalników była bardzo nikła. Nasze pierwsze spotkanie było dla mnie wielkim zaskoczeniem ponieważ za wielkim postawnym człowiekiem, stała wielka wiedza i doświadczenie. Dziś nasz wiedza o produktach jest znacznie większa dzięki osobistemu zaangażowaniu Artura.
Szymon Bielawski
SiD Coatings
Seminarium Spektrochemu to od kilku lat punkt obowiązkowy w kalendarzu. Udział w tym wydarzeniu pozwolił mi na inne spojrzenie na tematy związane z doborem surowców i metod badawczych. Dobrze przygotowane, merytoryczne, oparte na własnych badaniach prezentacje są materiałem, do którego często wracam w codziennej pracy.
Krzysztof Kołek
SOPUR, Bydgoszcz
Kilkakrotnie miałem okazję uczestniczyć w Seminariach Spektrochemu. Udział w tych wydarzeniach zawsze był dla mnie ciekawym i wartościowym doświadczeniem ze względu na wysoki standard realizacji seminariów, fachowość przekazywanej wiedzy, kreatywność i profesjonalizm przygotowania prowadzącego. Trafność doboru sposobu aktywnego prowadzenia seminariów i moderowania dyskusji w mojej ocenie są kluczowymi czynnikami sprawiającym, że uczestnictwo w tego typu wydarzeniach oceniam jako wartościowe. Artur Pałasz znakomicie sprawdził się w swojej roli i w związku z tym rekomenduję Spektrochem wszystkim tym, którzy oczekują konkretnej wiedzy, rzetelnych materiałów dydaktycznych i kreatywnej energii do wykorzystania w swojej pracy zawodowej.
Radosław Marciniec
Arsanit, Siemianowice Śląskie
Niekonwencjonalne, pionierskie i nowoczesne podejście do zagadnień szeroko pojętej chemii budowlanej nie tylko gotowych wyrobów lecz również surowców użytych do ich produkcji, w połączeniu z doborem odpowiedniej technologii produkcji i metod badawczych, jest dla naszych kadr laboratorium Kontroli Jakości, Działu Badań i Rozwoju oraz działu produkcji, magnesem do uczestnictwa w sympozjach organizowanych przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów Spektorchem.
Igor Noworzyn
Farby Kabe, Katowice
Od początku rozpoczęcia mojej działalności w 2006 roku związanej z renowacją dachów Artur Pałasz poprzez liczne fachowe porady stał się moim mentorem w dziedzinie farb. W roku 2012 rozpoczęliśmy trwałą współprace. Dzięki Arturowi wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązania, które znacznie poprawiły jakość wykonywanych przez nas usług i spowodowały, że jesteśmy w czołówce firm zajmujących się renowacją dachów blaszanych i dachówek w Polsce. Liczne konsultacje i udziały w seminariach sprawiły ,że nasza wiedza pozwala nam na zastosowanie najlepszych możliwych materiałów na rynku.
Mikołaj Wincenciak
BIOTOP, Myślenice
Świetnie przekazuje wiedzę, podpowiada jak rozwiązywać problemy i jak w nie nie wpadać. Od chwili nawiązania współpracy z Arturem zdecydowanie wzrosła moja świadomość, ostrożność i odporność na nowe "cudowne produkty".
Oskar Ruciński
Eko-Farb, Golczewo
Od 2013 roku współpracujemy z laboratorium Spektrochem w zakresie badań starzeniowych UV. Poza dużą różnorodnością testów, nowoczesnym sprzętem i ogromną wiedzą personelu jednostka ta zdecydowanie wyróżnia się podejściem do klienta. Szybkie i fachowe odpowiedzi, ludzka życzliwość i orientacja na satysfakcję klienta sprawiają, że współpraca przebiega w wyjątkowej atmosferze.
Krzysztof Wiznerowicz
TÜV Rheinland, Poznań
Seminaria technologiczne organizowane przez Spektrochem są chyba jedynymi które wnoszą tak dużo przez jednego hobbystę pasjonata, jakim jest Artur. Jedynego czego brakuje w tych seminariach to fakt że odbywają się raz w roku, a nie dwa razy. Jak wiadomo świat się zmienia coraz szybciej, jakrównież rzeczywistość naukowa i technologiczna, co wiąże się z jej zbadaniem i zrozumieniem a w tej kwestii Artur jest niedościgniony. Z Arturem to jest jak z włoskim jedzeniem, co się poda zawsze smakuje.
Bogumił Torłop
KLEiB, Brześć Kujawski
Artur zwrócił moją uwagę na swoją osobę poprzez nieprzejednaną postawę wobec okresowo pojawiających się opiniotwórczych mitów propagowanych zapewne w celu lobbingowania w środowiskach technicznych na styku technologii z zaopatrzeniem w surowce do produkcji materiałów powłokowych.
Chociaż jako badacz posługuje się metodologią osiągania celów uznaną jako standard we współczesnym paradygmacie naukowym to jednak ze względu na miejsce, które obecnie zajmuje koncentruje się na praktycznych aspektach i rozwija technologie w oparciu o to co sam obserwuje, dowierzając najbardziej własnemu „szkiełku i oku”. W moim własnym rozwoju zawodowym jego postawa dała na pewnym etapie przyczynek do weryfikacji własnej metodologii, niekiedy podatnej na wpływy obcych interesów. Nieoceniona niejednokrotnie okazywała się możliwość posiłkowania zapleczem sprzętowym i organizacyjnym SPEKTROCHEMu, szczególnie w przypadku niedoborów własnej bazy w tym względzie. Polecam zwłaszcza w sytuacji, gdy niespodziewana konieczność sensownej interpretacji niejednoznacznych wyników okaże się niemałym zaskoczeniem a jako pomoc można uzyskać od niego coś znacznie cenniejszego od tego co być może chciało się usłyszeć – opinię kompletnie niespodziewaną, obrazoburczą czasami ale bardziej w znaczeniu niepejoratywnym, pomagającym znaleźć wyjście z chwilowego „zapętlenia” twórczego.
Mirosław Wójcik
technolog systemów dociepleń
Moim zdaniem Artur to jeden z najlepszych specjalistów na rynku. Poza tym jest MEGA pozytywną osobą. Spotkanie z nim na seminarium Spektrochemu wpłynęło bardzo pozytywnie na moje życie zawodowe. Wróciłam z mnóstwem nowych pomysłów w głowie i zadowolona z pracy, którą wykonuję. Dodatkowo, wraz z zespołem możemy liczyć na pomoc Artura w rozwiązaniu praktycznie każdego problemu dotyczącego powłok ochronnych na beton i stal.
Judyta Olszewska
Tines Megachemie, Kraków
Artur Pałasz, u którego miałam okazję odbywać szkolenie, posiada dużą wiedzę praktyczną, którą potrafi w sposób czytelny przekazać kursantom. Miało to dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ dużo łatwiej mi teraz pracować nad nowymi wyrobami oraz doskonalić już istniejące. Dalsza nasza współpraca również przebiega pomyślnie
Joanna Harańczyk
Euro-Mix sp. z o.o., Żory
Seminarium Spektrochemu to wydarzenie obowiązkowe w firmie Lico Mix. Kompendium
najnowszej wiedzy przekazane w sposób jasny, prosty i co najważniejsze
interesujący. To pasja i zaangażowanie Artura, którym zaraża. To spotkanie z
którego wraca się z głową pełną pomysłów, zapałem i motywacją do dalszej pracy.
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie.
Tomasz Abramowicz
Lico-Mix, Szówsko
Przedstawiciele firmy NOFAR uczestniczyli w seminariach organizowanych cyklicznie dla technologów przemysłu farb, lakierów i chemii budowlanej w Czeladzi. Podczas tych spotkań zostały w sposób profesjonalny i rzetelny przedstawione wyniki badań laboratoryjnych w odniesieniu do różnorodnych surowców stosowanych w produkcji wyrobów dyspersyjnych oraz rozpuszczalnikowych. Artur Pałasz w sposób fachowy i sumienny podszedł do omawianych zagadnień, które okazały się doskonałym dopełnieniem i uzupełnieniem zdobytej wiedzy ww. zakresie. Przedstawił w sposób komunikatywny i zrozumiały metody badawcze dyspersji polimerowych, jak również wyrobów z nich otrzymywanych.
Artur Pałasz to solidna i dobrze zorganizowana firma posiadająca specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie. Proponowane przez niego rozwiązania i badania powodują, że wyrasta na lidera w branży chemicznej.
Marta Ślęzak
NOFAR, Mroczków
Seminarium Spektrochemu to dla mnie: nieszablonowe myślenie, wyjście poza schemat i pasja. Artur zaraża swoim entuzjazmem i daje niezłego kopa do działania.
Marta Tokarska
Inchem Polonia, Łódź
Korzystając z okazji Pańskiego audytu w naszej firmie chciałbym podziękować za przeszkolenie naszego działu technologicznego oraz za przekazanie cennych uwag dotyczących organizacji pracy, które to niewątpliwie przyczyniły się do poprawienia jakości i wydajności pracy naszego laboratorium.
Robert Bielak
Pigment, Szczecin
Potwierdzam, że Spektrochem to bardzo dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze chemii budowlanej. W ramach odbytych szkoleń firma Spektrochem wyróżnia się ciekawą tematyką i rzetelnością w interpretacji podjętych tematów. Firma Spektrochem jest postrzegana przez naszą Spółkę jako wiarygodny i odpowiedzialny partner.
Bernadetta Jaje
Plastbud, Pustków
Szkolenia są bardzo wartościowe. W mojej ocenie da dużą wartość każdemu technologowi, który chce szybko i właściwie rozwiązywać problemy z produkcją lakierów, farb i tynków. Szczerze polecam każdemu, kto otwarty jest na wiedzę.
Robert Koralewski
Mixmann, Dzikowo k/Osieka n.Wisłą

Kontakt

logo

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM

ul. Dąbrowskiej 15,
39-400 Tarnobrzeg,
Poland

Tel. centrala +48 15 822 45 22

Biuro Obsługi Klienta – wew. 10

Laboratorium – wew. 12

laboratorium@spektrochem.pl

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 17:00 (pn-czw.) oraz 9:00 – 15:00 (pt.)

Napisz do nas

[recaptcha size:compact]

Spektrochem
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
';
© 2016 SPEKTROCHEM. All rights reserved